Algemene voorwaarden:

Een mindfulness training vraagt inzet. De verschillende vaardigheden ontwikkelen zich mede door dagelijkse oefening. Wie deelneemt is bereid om gedurende acht weken 20 tot 40 minuten per dag te oefenen.

Dit programma vervangt geen therapie. Volgende ziektebeelden of persoonlijke kwetsbaarheden kunnen een mindfulness training moeilijk maken: het doormaken van een acute depressie, een psychose, een persoonlijkheidsstoornis, een ernstige verslaving, middelmisbruik, een ernstig trauma. In dergelijke omstandigheden zijn laagdrempelige aandachtoefeningen, zoals het dagelijks met aandacht wandelen of het volgen van yoga een goed alternatief. Wellicht is een formele mindfulness 8 wekentraining wel mogelijk op een later moment of binnen een andere meer geschikte context.

Wat kost een 8 wekentraining bij Mindful Zorg?

Een ba­sis­trai­ning Mind­ful­ness kost € 300. Daar­voor krijg je een trai­ning van acht bij­een­kom­sten met min­stens 20 uur be­ge­lei­ding. Per uur be­taal je dus € 15.

In deze prijs zijn in­be­gre­pen:

  • het ­loon van de trai­ner
  • kos­ten voor de or­ga­ni­sa­tie van de trai­ning (o.a. zaal­huur en ad­mi­ni­stra­tie)
  • meer dan 15 be­ge­lei­de mind­ful­nes­soe­fe­nin­gen (te down­lo­a­den via onze site)
  • een kwa­li­teits­vol­ werkboek.

Kor­tin­gen:

Ie­der­een die om fi­nan­ciële re­de­nen een kor­ting nodig heeft, krijgt die op een­vou­di­ge vraag. De prijs mag geen reden zijn om niet deel te nemen. Een telefoontje of e-mail aan info@mindfulzorg.be vol­staat. Wij nemen dan zo snel mo­ge­lijk con­tact en doen een voor­stel.

Een trai­ning her­ha­len bij Mindful Zorg kost €150.

Mocht je meer spe­ci­fie­ke informatie wil­len, mail ons op info@mindfulzorg.be

Annulatie:

•Tot 6 weken voor de start van de training of activiteit kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren.
•In geval van annulering tussen 6 weken en 2 weken voor de start, bedraagt de vergoeding 30%.
•Bij annulering in de laatste 2 weken is er geen terugbetaling mogelijk.
•U kunt zich voor de start van de 8 weken sessies laten vervangen door een andere persoon, indien ons dit voor aanvang wordt gemeld. Aan een dergelijke vervanging zijn geen kosten verbonden.
• Restitutie van lesgeld in verband met gemiste lessen is niet mogelijk. Bij langdurige ziekte van de deelnemer wordt in onderling overleg een geschikte regeling getroffen.
• Kan de les door ziekte van de trainer of andere onvoorziene omstandigheden niet doorgaan, dan wordt deze door een vervanger gegeven. Is dit niet mogelijk, dan wordt de deelnemer telefonisch of per e-mail op de hoogte gesteld. De trainer doet dan een vergelijkbaar lesaanbod op een ander moment, of wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is gaat hij over tot de restitutie van (een evenredig deel van) het betaalde lesgeld.

Aansprakelijkheid:

•De trainer is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer.
• Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald.

Mindful zorg belooft al het mogelijke te doen om zorgvuldig om te springen met uw persoonlijke gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden beveiligd bewaard.

De gegevens worden gebruikt voor het bezorgen van uitnodigingen, het bezorgen van een digitale nieuwsbrief of de opmaak administratieve documenten.

Als je je gegevens wil inkijken, verbeteren of wil verwijderen, dan kan dit steeds via een éénvoudige mail aan info@mindfulzorg.be .

Mindful Zorg wil de Europese richtlijn met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens naleven.